• Català
 • Español

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ESCOLES DECONDUCCIÓ SOLÉ S.L. (d’ara en endavant el prestador)
CIF: B61263208
Direcció Postal: Camí Ral número 116, 08490, Tordera, BARCELONA.
Correu electrònic: info@autoescolasole.com

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques en quan al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i demés normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informem  que té implementades  les mesures de seguretat necessàries, tècnicament i organitzativament, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

 • Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;
 • Remetre les comunicacions comercials publicitàries per mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol mitjà electrònic o físic, en cas que l’usuari hagi fet el consentiment exprés a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la NEWSLETTER;
 • Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’usuari;
 • Realitzar la prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’usuari;
 • Utilitzar les seves dades per contactar-hi, tan per via electrònica com no electrònica, per a obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,
 • Notificar canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.
 • Les dades de clients i proveïdors seran tractats, dins de la relació contractual que les vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, contables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.

Poden revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “BAIXA” a info@autoescolasole.com.

D’acord amb la LSSICE, ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per mail que no hagi sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. Com a conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà el prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites llevat per obligació legal o requeriment judicial.

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret a cancel·lació u oposició ,  limitació al tractament. De totes maneres conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el període màxim de 2 anys per el cas que fos requerit per els Jutges i Tribunals o per a dur a terme accions internes derivades del ús indegut de la pàgina web.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efecte sobre les seves dades.

LEGITIMITZACIÓ DEL TRACTAMENT 

La base legal per el tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per a dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que es sol·licitarà en el moment del marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilita les dades personals sol·licitades o el no accepta la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-s’hi o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

En els casos que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per el desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta  entre les parts. En els casos de que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació  per el desenvolupament  de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

COMUNICACIONS

Qualsevol comunicació rebuda quedarà incorporada als sistemes d’informació De ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLE S.L. A l’acceptar les presents condicions, termes i polítiques, l’usuari atorga expressament  a ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L.  realitzar les següents activitats i/o accions, llevat l’usuari indiqui el contrari:

 • L’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per a qualsevol mitjà habilitat informant als usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, ofertes, i demés informació sobre els serveis i productes relacionats amb l’activitat.
 • En cas que l’usuari hagi atorgat expressament l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció a la NEWSLETTER, l’enviament d’aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant als usuaris de les activitats, serveis, promocions, publicitats, notícies, ofertes i demés informació sobre els serveis i productes de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. iguals o similars a els que fossin inicialment objecte de contractació o d’interès per l’usuari.
 • La conservació de les dades durant els terminis previstos en les disposicions aplicables.

MEDIOS OFICIALES DE COMUNICACIÓN

S’informa a l’usuari que els mitjans habilitats per l’empresa per comunicar-se amb els clients i altres afectats és el telèfon corporatiu, els telèfons mòvils de l’empresa i el correu electrònic corporatiu.

Si vostè remet informació personal a través  d’un mitjà de comunicació diferent als indicats en aquest apartat, l’Empresa quedarà exempta de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat que disposi el mitjà en qüestió.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRASNFERÈNCIES

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L no dur a terme cap cessió o comunicació de dades llevat que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment del usuari.

Tampoc es realitzaran transferències  internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense prejudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si hi pot haver indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que el disposi en aquest moment el prestador.

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L  no cedirà  les dades recollides  a tercers llevat que existeixi necessitat raonable per complir amb el procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment del usuari.

La informació que vostè ens proporcioni tan a través de la web com a través de l’aplicació serà allotjada en els servidors de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L, contractats a l’empresa ETRASA, amb CIF A79897211 i domicili fiscal a Madrid. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte  d’encarregat del tractament entre el prestador i l’empresa esmenada. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

DRETS DE LES PERSONES INETERSSADES

Com a usuari - interessat, pol sol·licitar l’exercici dels següents drets davant ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. presentant un escrit a la direcció postal del encapçalament o enviant un correu electrònic a info@autoescolasole.com, indicant a l’assumpte: “LOPD, Drets ARCO”, i adjuntant una fotocopia del seu DNI o qualsevol document en vigor i de dret, tal i com indica la llei.

Drets

 • Dret d’accés: Permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Drets de cancel·lació: permet que es suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d’oposició: dret del interessat a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cesi en el mateix.
 • Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte del tractament al interessat, amb la finalitat de que aquest les pugui transmetre a un altra responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclòs l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es pot haver vist vulnerats els seus drets amb relació a la protecció de dades (agpd.es)

INFORMACIÓ ADICIONAL

INFORMACIÓ QUE DEMANEM

Les dades recollides per part del responsable són les següents:

 • Aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
 • Aquelles incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
 • Dades recollides a través de les cookies per a millorar l’experiència de la navegació segons s’informa a la política de cookies.

La negativa a subministrar  les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud de que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i verdaderes. Le preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa amb la finalitat de que la informació en tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

A través d’aquesta Política de Privacitat l’informem que les fotografies que estiguin catalogades a la web són propietat de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. incloent la dels menors, en les que, per a la obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ del pares, tutors o representants legals mitjançant la firma dels formularis realitzats a l’efecte per els centres en els quals els menors formen part. Tot i així, els pares, tutors i representants legals dels menors, com a titulars del exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà borrosa.

XARXES SOCIALS

L’informem de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es duguin a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxa social, informant-lo d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin.

Queda prohibit la publicació de continguts:

 • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin als principis de bona fe.
 • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives entre els nostres usuaris o tercers i en general quins siguin els continguts que ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L consideri inapropiats.
 • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de la propietat intel·lectual i industrial.

Tanmateix, ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.

Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat  de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L, podent enviar informació del seu interès.

En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L, quedarà eximit de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, devent a l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONI

En el suposat que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, l’informem que les dades aportades seran tractades per atendre els suggeriments proposades, experiències i opinions respecte als productes i/o serveis per a ser publicades  a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la finalitat del tractament i quan ja no sigui necessari per a la finalitat, s’eliminaran amb les mesures de seguretat adequades o la destrucció totals de les mateixes. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robo, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Tanmateix, es garanteix també que el tractament i registre de fitxers, programes, sistemes i equips, locals i centres compleixin amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establerts en la normativa vigent.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L es reserva el dret a modificar la present política de privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials.

LEGISLACIÓ

A tots els efectes, les relacions entre ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L, amb els usuaris dels seus serveis telemàtics, present a aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la que  es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu us els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.