• Català
 • Español

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis a la Societat de la Informació i del Comerç electrònic, informem al usuaris de les nostres dades:

Denominació Social: ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ, S.L.
Domicilio Social: Camí Ral número 116,08490,Tordera,BARCELONA
CIF: B61263208
Telèfon: 937640541
E-Mail: info@autoescolasole.com
Web: www.autoescolasole.com
Dades Registrals: L’empresa es troba registrada al Registre Mercantil de Barcelona.

 1. OBJECTE.

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. (d’ara en endavant el prestador) com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, que regula l’ús del lloc web www.autoescolasole.com, amb el que es pretén donar compliment  a les obligacions que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte del quals son les condicions d’ús del lloc web.

A través de la web, ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. facilita als usuaris l’accés i utilització de diferents serveis i continguts posats a disposició a través de la web.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (d’ara en endavant usuari), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cada una de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com quines siguin altres disposicions legals que fossin de l’aplicació.

Com a usuaris, tenen que llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions que entrin a la web, doncs aquesta pot patir modificacions ja que el prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer  a la web, sense que existeixi l’obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquesta obligació, essent suficient la publicació en el lloc web del prestador.

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.


2.1.  Caràcter gratuït d’accés i ús de la web.

La prestació dels serveis per part  de ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. té caràcter gratuït per a tots els usuaris.

2.2. Registre d’usuaris.

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. Tot i així, ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L.  condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la prèvia complementació del corresponent registre d’Usuaris. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en la pròpia secció del servei.

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que faciliti l’Usuari té que ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari garantitza l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels Serveis.  Serà responsabilitat del Usuari mantenir tota la informació facilitada a ESCOLES DE CONDUCCCIÓ SOLÉ S.L. permanentment actualitzada de forma que respongui, en cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes  que realitzi  i dels perjudicis que causi al prestador  o a tercers.

2.4. Menors d’edat.

Per l’ús dels serveis, els menors d’edat tenen que obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, últims responsables de tots els actes realitzats dels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació  de continguts concrets als quals accedeixen els menors  correspon a aquells, és per aquest motiu que si accedeixen a continguts no apropiats per Internet, es tindran que establir en els seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles i, tot i que no siguin infalibles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als que puguin accedir els menors.

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’Usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i a les bones costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lascives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma pugui malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats  en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició a tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfiques, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol clase de material que:

 • Sigui contrari, deprecií o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
 • Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
 • Sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
 • De qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
 • Constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
 1. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT.

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies  de l’any, 24 hores al dia. Tot i així, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L no atorga cap garantía ni es fa responsable, en cap cas, dels danys perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sortir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lascius, en els continguts; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i demés a disposició dels usuaris del lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que es puguin causar d’un ús il·legal i indegut de la present pàgina web.

 1. COOKIES

La web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per el correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tots els casos, caràcter temporal, amb la única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen a l’acabar la sessió del usuari.

En cap cas s’utilitzen per a recollir informació de caràcter personal. Per a més informació, es consulta l’apartat Política de Cookies.

 1. ENLLAÇOS (LINKS).

Des d’aquesta web es possible que es redirigeixi a continguts a terceres webs, donat que des de la web no podem controlar sempre els continguts introduïts en aquestes terceres webs, ESCOLES DE CONDUCCIÓ SOLÉ S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.

En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut  que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la re direcció a aquestes terceres webs, posant en coneixement a les autoritats competents del contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tot i així i en compliment del que disposa l’article 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega es notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa  de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegra  de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola de protecció de dades. Per a més informació, consultar la nostra Política de Privacitat.

 1. PROPIETAT INTELECTUAL I INDÚSTRIA

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitant la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per el seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts de la web es troben degudament protegits per la normativa de la propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la que fossin destinats, la reproducció total o parcial, us, distribució i comunicació pública requereix de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol us no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment  greu dels drets  de la propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfiques aliens a prestador i que poden a aparèixer a la web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos els responsables del qualsevol possible controvèrsia  que pugui succeir  respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de  propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre els mateixos, com tampoc recolzant, patrocini o recomanacions per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic a dalt assenyalat.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitat en aquesta desenvolupades, serà de l’aplicació de la legislació espanyola, a la qual es sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de BARCELONA.